Category : 3/9, 총 게시물 : 164 
번호 상품분류 제품명 이름 날짜 조회
124 계면활성제   MILCOSIDE 301_alkyl polyglucoside (친환경세정제,주방세제,샴푸) 2014-05-28 3445
123 계면활성제   MILCOSIDE 103_alkyl polyglucoside (친환경세정제,주방세제,샴푸) 2014-05-28 2995
122 계면활성제   MILCOSIDE 102_alkyl polyglucoside (친환경세정제,주방세제,샴푸) 2014-05-28 2800
121 계면활성제   MILCOSIDE 101_alkyl polyglucoside (친환경세정제,주방세제,샴푸) 2014-05-28 4481
120 계면활성제   MILCOSIDE 100N_alkyl polyglucoside (친환경세정제,주방세제,샴푸) 2014-05-28 4091
119 계면활성제   AO32_amine oxide (기포제,주방세제,샴푸,바디워시) 2014-05-28 4030
118 모노머/용제/기타화공약품   EMAL-10N_기포제 2014-05-28 3888
117 계면활성제   SPC_과탄산나트륨 2014-05-28 4546
116 모노머/용제/기타화공약품   카보플940 (CARBOPOL 940) 2014-05-28 3827
115 모노머/용제/기타화공약품   중조_Sodium Bicarbonate_베이킹소다 2014-05-28 2861
114 모노머/용제/기타화공약품   소다회_탄산나트륨 2014-05-28 3317
113 계면활성제   AOS (유화제,세정제,주방세제) 2014-05-27 4425
112 계면활성제   PE-62 (소포제,유화제,유기합성 중간체) 2014-05-27 3981
111 계면활성제   PE-61 (소포제,유화제,유기합성 중간체) 2014-05-27 4091
110 계면활성제   OPE-40_옥틸페놀 에테르_Octylphenol Ether 40 mole 2014-05-27 3297
109 모노머/용제/기타화공약품   DMC_Dimethyl Carbonate, 도료 희석용 용제 2014-05-27 5238
108 모노머/용제/기타화공약품   BDG_Butyl Carbitol, BUTYL DIGLYCOL ETHER, 도료, 염료 등, PVC의 중간체,… 2014-05-27 5958
107 섬유조제/실리콘   AFE-0120_실리콘 소포제, 공업용 소포 2014-05-27 4299
106 섬유조제/실리콘   AFE-3150_실리콘 소포제_공업용 소포 2014-05-20 4571
105 섬유조제/실리콘   KBM-04_실란커플링제 2014-05-20 3329
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
이름 제목 내용